Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Det oppsto en feil ved henting av tjenestekatalogen.
Det oppsto en feil ved henting av tjenestekatalogen.

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.seksjonstittel.generelt!!

Kontaktinformasjon
Molde kommune,
Plan- og utviklingsavdelingen, fagseksjon barnehage
Rådhusplassen 1
6413 Molde

E-post: barnehage@molde.kommune.no

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.beskrivelse!!

Søknad og søknadsskjema

NB!  Barnehagene får nytt fag program /opptakssystem fra Januar 2020. Det blir derfor ikke mulig å søke om barnehageplass via Molde Kommune sine hjemmesider i tidsrommet 16.12.19-2.1.2020.

Ny søkeportal blir tilgjengelig fra 2. januar 2020

Det kommer ny lenke til søknadsskjemaet over nyttår.

Vedtekter for  Molde Kommune har vært ute på høring og skal opp til politisk behandling. Mer informasjon kommer når vedtektene er godkjent.

 

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.kriterier!!

Barnehagelovens § 12a sier hvilke søkere som har rett til barnehageplass. Barnehagenes opptakskriterier og vedtekter avgjør hvem som tildeles plass. Den enkelte eier kan ha ulike vedtekter. Disse finnes på barnehagens hjemmeside.

Lovbestemt opptakskriterier som gjelder for samtlige barnehager (lov om barnehager § 13)
Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester § 4-12 og § 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet.

Kommunale og enkelte private barnehager

Det tas hensyn til  

  • familier som har store belastninger pga sykdom eller funksjonshemming hos foresatte eller søsken
  • barn som av andre årsaker er anbefalt opptak av sakkyndig instans. Familier med enslig forsørger i arbeid eller utdanning som bor alene med barnet.
  • søsken av barn som allerede har plass

Mobarn barnehagene
Tildeling av plass går etter ansiennitet på andel i Mobarn. Ellers så prioriteres

  • barn til ansatte i Mobarn
  • søsken til barn som har plass i Mobarn
  • søkere som allerede har plass i Mobarn og ønsker endring av barnehagetilbud.

Mårskrenten barnehage
Barnehageplass tildeles fortrinnsvis andelshavere i Mårskrenten borettslag.

SiMolde studentbarnehage
Barnehageplass tildeles fortrinnsvis studenter ved høgskolen.

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.klagemulighet!!

Saksbehandling
Alle søknader registreres i fagseksjon barnehage, Molde kommune. Styrer eller barnehageier foretar opptak i samsvar med gjeldende opptakskriterier, og sender ut tildelingsbrev. Fagseksjon barnehage, Molde kommune, sender ut eventuelle avslagsbrev. All saksbehandling skjer jfr. forskrift om saksbehandlingsregler i barnehage.

Taushetsplikt
Alle opplysninger behandles under taushetsplikt jfr. forvaltningslovens § 13 og i tråd med personopplysningsloven.

Svar på søknad
Tilbuds- og avslagsbrev for hovedopptaket forventes utsendt i løpet av april.

Tjenesten oppdatert: 17.12.2019 11:00

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00
Org.nr.: 921 221 967, Kommunenr 1506
Konto: Bankkontonr.:1506 28 95125