Høy kompetanse i personalet

I vår enhet har vi de siste årene hatt spesielt fokus på tilknytningsteori, ved bruk av «Trygghetssirkelen». Dette er en modell som brukes i de daglige gjøremålene i barnehagen, som grunnlag for en pedagogisk praksis som fremmer trygg tilknytning og en god tilvenning i barnehagen. Den er utviklet for lettere å kunne analysere og tolke barns adferd, følelser og behov og for at barna skal bli tryggere og utvikle god selvregulering og sosial kompetanse. I vår enhet er 11 av 13 pedagoger sertifisert i COS-P (Circle of Secutity- Parenting). Det betyr at pedagogene kan holde kurs for foreldre, noe vi har som ambisjon å gjennomføre hvert eneste år.

Trygg tilknytning

I HØBB vil arbeid med trygghetssirkelen fortsatt være et av våre satsingsområder. Hovedfokuset er tilknytning til barnet, og det å se når barnet trenger omsorg, og når det trenger selvstendighet. Trygg tilknytning kan beskrives som barnets psykologiske immunforsvar og er en viktig beskyttelsesfaktor senere i livet.

Sirkelen viser oss at barnet i hovedsak har to omsorgsbehov:

  • Barnet trenger en omsorgsperson som er en trygg base, som barnet kan våge å bevege seg bort fra uten å bli forlatt.
  • Barnet trenger også en omsorgsperson som er en sikker havn, som alltid er der for å ta imot når barnet har behov for nærhet/trøst fra den voksne.

Når barnet begynner i barnehagen er foreldrene den trygge basen, og det er viktig at en setter av god tid i oppstarten. Barnet må få bevege seg “ut i verden” for å utforske, og være trygg på at foreldrene er til stede. At de er den trygge basen/sikre havnen, og kan ta imot når barnet vil ha hjelp, trenger trøst, eller sagt på en annen måte; trenger lading. Etter hvert som barnet blir kjent med, får utforske og blir trygg i forhold til sin kontaktperson, vil også denne fungere som en trygg base for barnet.

Videre arbeid

I HØBB har personalet jobbet mye med boka “Se barnet innenfra- hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen”. Denne boka viser hvordan Trygghetssirkelen kan danne utgangspunkt for omsorg i barnehagen. Omsorg kan sees på som en lyst, en relasjon og en handling. Barn trenger sensitive og varme voksne rundt seg, både hjemme og i barnehagen. Personalet i barnehagen fungerer som en trygg base som barna kan vende tilbake til når de utforsker omverdenen sin.