Begrepet tilknytning brukes for å beskrive hvordan barn tidlig i livet utvikler relasjoner og knytter seg følelsesmessig til nære omsorgspersoner på en måte som er felles for alle mennesker. Barnets behov for tilknytning er like grunnleggende som barnets behov for mat, drikke og søvn. I denne sammenhengen handler tilknytningsteori om hvordan barn er avhengig av tilgjengelige omsorgspersoner for trøst og trygghet for å kunne flytte sin energi over på utforskning og læring.  vår enhet har vi de siste årene hatt spesielt fokus på tilknytningsteori, ved bruk av «Trygghetssirkelen». Dette er en modell som brukes i de daglige gjøremålene i barnehagen, som grunnlag for en pedagogisk praksis som fremmer trygg tilknytning og en god tilvenning i barnehagen. Den er utviklet for lettere å kunne analysere og tolke barns adferd, følelser og behov og for at barna skal bli tryggere og utvikle god selvregulering og sosial kompetanse. 

Personalet i vår barnehage skal være en trygg havn for alle barn. Personalet i hatlelia skal ha fokus på barnets behov, ta imot dem når de søker oss, beskytte, trøste, vise godhet og hjelpe barna til å organisere følelsene sine når det er behov for det.