EGENART

Vi streber etter å implementere drama, musikk og forming i barnehagehverdagen vår, og opplever at barna har stort utbytte og mye glede av å få uttrykke seg gjennom det estetiske.

St. Sunniva barnehage sitt satsningsområde er, og har i lang tid vært drama, musikk og forming. Dette er estetiske uttrykksformer som går under fagområdet «Kunst, kultur og kreativitet» i Rammeplan for barnehagen. I følge Rammeplan handler fagområdet om kunst og håndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film og design. Vi mener vi kan skille mellom to ulike innfallsvinkler for å implementere estetiske uttrykksformer i hverdagen:

  • å la barna uttrykke seg selv ved å skape noe ut av forskjellige materialer og gjennom ulike aktiviteter
  • å la seg inspirere av inntrykkene vi får ved å lese bøker, lytte til musikk, se kunstutstillinger, teaterforestillinger og lignende.
    • Et eksempel kan her være at vi voksne leser ulik litteratur sammen med barna, og at barna i etterkant lar seg inspirere ved at de dramatiserer og spiller ut handlingen i boken.

Som nevnt dreier satsningsområdet seg hovedsakelig om tre ulike element, nemlig drama, musikk og forming. Disse skal ha stor plass og verdi for barna i deres hverdag, og vi skal se dem i sammenheng med hverandre. 

Drama i barnehagen er i hovedsak frivillig og spontan, og oppstår i et samspill mellom to eller flere barn – også kalt rollelek. Slik lek er en god kilde til samspill og relasjonsbygging mellom barna, som igjen fører til trening i turtaking, sosiale spilleregler, empati og omsorg. I tillegg til å være frivillig og spontan kan den også være pedagogisk tilrettelagt. Dette kan eksempelvis innebære at en voksen legger opp til at barna skal få spille ut en fortelling med både kostymer og andre rekvisita. St. Sunniva har som tradisjon at de eldste barna dramatiserer et selv valgt/laget eventyr som de viser frem på den årlige sommeravslutningen. Musikk i barnehagen dreier seg blant annet om sang, dans og spille på instrument. Sang og musikk gir barna en rekke gevinster som for eksempel å skape ro, fart, spenning og bevegelse, samt en følelse av å være medlem i et fellesskap og føle tilhørighet i en gruppe. I tillegg er det en god kilde til både språkstimulering og samspillsstimulering. For de yngste barna i barnehagen står bevegelse til sang og musikk sentralt. Ikke bare gjennom voksenstyrte samlinger og lek, men også i ulike hverdagsaktiviteter som påkledning, bleieskift og ryddetid. For små barn er bevegelsesleker med sang og musikk det første møtet med drama og rollelek. Forming i barnehagen skal stimulere barnas kreative og sanselige utvikling. Vi er opptatt av at barna skal få utforske, skape, eksperimentere og gjøre seg kjent med ulike materialer, og kjenne på mestringsfølelsen i det å lage noe selv eller sammen med andre. Det legges også opp til flere turer utenfor barnehagens område for å bli kjent med alt det fine naturen har å by på.

Alle de tre elementene går inn i hverandre – det ene fører til det andre. Et viktig stikkord de alle har til felles er selve prosessen barna går gjennom i lek med de estetiske uttrykkene. Vi er opptatt av det som skjer i nuet, og ønsker med det at barna skal få en god, estetisk opplevelse fremfor ”det perfekte sluttproduktet”. Vi ønsker at barna skal få være til stede i her-og-nå situasjonen, og kjenne på det å mestre. I det øyeblikket barna føler at de får det til er de i flytsonen.

Vi er opptatt av å ta utgangspunkt i det barna liker og viser interesse for, og slik å la dem medvirke i egen barnehagehverdag. Samtidig introduserer vi dem også for ny litteratur, musikk, instrument, utkledningstøy og materiell som kan bidra til videreutvikling av det de allerede har og kan. I lang tid har St. Sunniva hatt et årstema å jobbe etter i hverdagen, og barnehageåret 2019 - 2020 har både Kvam og St. Sunniva ”Mennesket” som et felles årstema. Med utgangspunkt i de estetiske fagområdene vil vi implementere årstemaet i vårt arbeid sammen med barna.

Både Teateret Vårt, biblioteket og kulturskolen ligger i umiddelbar nærhet til barnehagen, og vi får stadig tilbud om forestillinger, konserter, lesestunder og musikkstunder. Vi nøler aldri med å melde oss på de ulike tilbudene vi får, fordi vi ser stor nytte og verdi i det å komme oss ut av barnehagen for å innhente nye inntrykk for videre inspirasjon. Gjennom arbeid med drama, musikk og forming skal vi bidra til at barna utvikler og tar i bruk fantasi og kreativ tenkning, samt opplever glede, mestring og stolthet i møte med lyttende, anerkjennende og motiverende voksne. 

FORELDRESAMARBEID

Til barnets beste

Vi vil at foreldre og barn skal føle seg velkommen i barnehagen og knytte et nært og tillitsfullt samarbeid omkring barnet. Den daglige kontakten mellom foreldre og ansatte er viktig, der vi forteller om små og store hendelser som har skjedd i løpet av dagen. I alt arbeidet vårt ønsker vi at dere foreldre medvirker til innholdsrike dager og god utvikling for barnet deres og gruppa som helhet. 

Foreldrerepresentanter

"For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget."

Les mer i barnehageloven!