1. Formål

Molde kommune ønsker å være en organisasjon med en god etisk praksis. De etiske retningslinjene skal være en veileder til å handle godt og forsvarlig i ulike situasjoner. Åpenhet og ærlighet skal prege kommunens virksomhet, og være grunnlaget for tillit mellom kolleger og i forholdet til innbyggerne. De etiske retningslinjene gjelder alle kommunens ansatte og folkevalgte.

Det stilles strenge krav til den enkeltes etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen. Alle plikter å overholde lover, forskrifter og reglement som har betydning for kommunens virksomhet, og å forholde seg lojalt til fattede vedtak.

2. Verdigrunnlag - ROSE

De etiske retningslinjene er også et uttrykk for kommunens verdigrunnlag. Molde kommune baserer sin virksomhet på ROSE-filosofien, der Effektivitet er et resultat som oppnås gjennom Respekt, Omsorg og Samarbeid. ROSE handler om hvordan vi sammen skal videreutvikle en god organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø, som igjen vil komme innbyggerne til gode. ROSE skal være gjennomgående i hele organisasjonen og være grunnlag for hvordan vi behandler både kolleger og brukere.

3. Samfunnsansvar

Kommunens ressurser skal ivaretas økonomisk og rasjonelt på en bærekraftig måte innenfor rammen av det nasjonale fellesskapet. I forhold til samfunnet som helhet og den enkelte, skal Molde kommune være kjent for profesjonalitet og omtanke. Molde kommune skal være en åpen og inkluderende organisasjon.

4. Interessekonflikter

Ansatte og folkevalgte skal unngå situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og egne interesser.

I situasjoner der interessekonflikter kan oppstå, er det den enkeltes ansvar å informere sin nærmeste leder for å avklare situasjonen.

5. Informasjon og omdømme

All informasjon som gis skal være korrekt og pålitelig. Det forventes at ansatte og folkevalgte opptrer saklig, tillitvekkende og innenfor gjeldende regelverk.

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med arbeidet må respekteres og aldri meddeles andre når dette ikke følger av lov eller reglement. Alle ansatte signerer taushetsplikterklæring og databrukeravtale ved tiltredelse. Retningslinjer for bruk av sosiale medier i Molde kommune må også respekteres.

6. Personlige fordeler

Ansatte og folkevalgte kan ikke motta gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre personlige fordeler som kan påvirke tjenesteutøvelsen, eller gi andre saklig grunn til å tro det. Gaver og personlige fordeler av mindre verdi kan likevel aksepteres i enkelttilfeller i samråd med nærmeste leder. Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold, og kan på samme vis aksepteres i enkelttilfeller.

Når det gjelder privat bruk av kommunens eiendeler/verdier, kan dette bare skje etter avtale med nærmeste leder.

7. Forretningsetikk

Kommunens forretningsmessige virksomhet skal bidra til at kommunens fastsatte mål blir nådd, og driften skal skje innenfor rammen av gjeldende lover og forskrifter.

Som forvalter av innbyggernes fellesmidler, er det viktig å ha tillit hos innbyggere, brukere og leverandører. Ansatte som deltar i kommunens forretningsmessige virksomhet plikter derfor å sette seg grundig inn i og etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens eget regelverk på området. Alle anskaffelser må baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk.

Kommunens ansatte kan ikke levere varer og tjenester til den virksomhet i kommunen hvor de selv er ansatt. Kommunens ansatte skal ikke gjøre privat bruk av kommunens samkjøpsavtaler eller rabattordninger. Det skal ikke foretas privat bestilling fra leverandører de ansatte har kontakt med som representant for kommunen når dette kan skape tvil om sammenblanding av offentlige og private midler

8. Varsling av kritikkverdige forhold

Molde kommune ønsker at kritikkverdige forhold avdekkes og følges opp, slik at forholdene kan bedres. Det vises til egne prosedyrer og veiledning om varsling i Molde kommune, samt reglene i arbeidsmiljøloven.

9. Generelt

En god etisk praksis forutsetter at det legges til rette for åpen kommunikasjon og refleksjon rundt etiske problemstillinger og dilemma i de ulike enhetene. Et jevnlig fokus på etikk er viktig for å styrke og videreutvikle den positive holdningen vi ønsker skal kjennetegne Molde kommune.

Enhetene skal bygge en åpen organisasjonskultur basert på ROSE-filosofien og de etiske retningslinjene. Ansatte og folkevalgte i kommunen har også et selvstendig oppfølgingsansvar. Tvil rundt saker i forhold til de etiske retningslinjene, må tas opp med nærmeste leder.