I Lov om barnehager § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg, er oppnevnelse og praktisering av foreldreråd og samarbeidsutvalg hjemlet.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen. Hvordan foreldreråd og samarbeidsutvalg oppnevens og praktiseres, er forskjellig fra barnehage til barnehage.
Foreldrerådet består av alle foreldre med barn i barnehagen. Ved Hatlelia barnehage velger vi også å ha et foreldreutvalg. Foreldrere på hver avdeling velger to kontaktpersoner til foreldreutvalget. Foreldrerådet skal fremme fellesinteresser og bidra til et godt samarbeid mellom barnehage og foreldregruppen.

Samarbeidsutvalget vårt består av 2 representanter fra foredreutvalget, to representanter fra de ansatte og to representanter fra eier- Styrer har møte-, tale-, og forslagsrett i SU. Styrer er også sekretær. Su skal godkjenne årsplanen.

Ved Hatlelia barnehage samarbeider vi med foreldrene gjennom disse kanalene:

  • Foreldresamtaler, 2 stk gjennom barnehageåret og ved behov.
  • Daglig kontakt i hente- og bringesituasjoner.
  • FN dag med foreldekaffe og salg av ulike ting til inntekt for et godt formål.
  • Lucia frokost
  • Foreldremøter
  • foreldrekaffe.
  • dugnader
  • sommerfest
  • Foreldrerådet, alle foreldrene. Dette er foreldrenes arena, og det er leder for foreldrene som leder og kaller inn ved behov. Foreldreutvalget er også en god arena for samarbeid. 
  • Samarbeidsutvalg, leder og nestleder fra foreldrene, to ansattes representant og enhetsleder. Enhetsleder er sekretær og har ikke stemmerett.