Lovendringen innebærer en aktivitetsplikt som krever at barnehagene skal følger med  hvordan barna har det, og undersøker og setter inn tiltak når personalet har mistanke om at ett eller flere barn ikke har det bra. 

 

Det innføres også en skjerpet aktivitetsplikt ved mistanke om at personalet krenker barn, og barnehagene forpliktes til å ha nulltoleranse mot krenkelser som utestenging, mobbing, volddiskriminering og trakassering. 

 

Det ble innført krav om at barnehagene skal ha internkontroll for å sikre at de følger lovverk og forskrifterinkludert rammeplanen og det nye regelverket mot mobbing, og kommunene skal påse at barnehagene følger lovendringene. 

 

Mobbeombud i Møre og Romsdal 

Kristin Øksenvåg er Mobbeombud i Møre og Romsdal. Hennes mandat er å støtte og veilede barn, elever og foreldre slik at disse får ivaretatt sine rettigheter til et godt psyko sosialt miljø i barnehager og grunnskoler.

Våre ansatte har hatt kurs med Øksenvåg der tema var hvordan vi skal sikre at barna opplever tilhørighet, å være betydningsfull og ha mulighet til medvirkning i hverdagen samt hvor viktig det er å være gode rollemodeller og forstår hvordan arbeider med forebygging mobbing.

Lenke til mobbeombudet:

https://mrfylke.no/utdanning-og-karriere/omboda-vaare/mobbeombod
 

Vi voksne i barnehagen arbeide systematisk for et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Barna får lære om livsmestring og ta vare på egen helse. Barnehagen skal være et trygt og utfordrerne sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap og vår oppgave er å støtte barna i å mestre motgang, handtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. 

«Barn er kun så kompetente som omgivelsene tilbyr dem muligheten til å være.» 

(Pianta, 1999)