Fra 1.august 2017 kommer det ny rammeplan for barnehager. I den forbindelse er barnehagene i Molde med på et felles prosjek for implemetering av ny rammeplan "Til topps med kunnskap og kompetanse"

Se ny rammeplan:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-24-487#KAPITTEL_4