Barn som fyller ett år i september, oktober og november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass fra den måneden barnet fyller ett år.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Det skal tas hensyn til:
•barnas alder
•funksjonsnivå
•kjønn
•sosial, etnisk og kulturell bakgrunn