Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kan kommunisere med voksne og andre barn, hvordan de kan sette ord på følelser og erfaringer, fortelle noe viktig, diskutere og reflektere sammen med andre. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap.

Noen barn hos oss har et annet morsmål enn norsk og lærer norsk som andrespråk i barnehagen. Et godt utviklet morsmål er en grunnleggende forutsetning for den videre språkutviklingen. Vi må støtte familiene i å bruke morsmålet samtidig som vi må jobbe aktivt med å fremme barnas norskspråklige kompetanse.

Vi voksne i barnehagen er språk modeller for barna og skal legge til rette for språklig samhandling barna imellom.
Å jobbe med språk er en naturlig del av hverdagen, det gjelder både uformelle og planlagte aktiviteter. Når barn møtes av voksne som forstår og verdsetter deres uttrykk, verbalt eller nonverbalt, bidrar det til å opprettholde barns motivasjon. Det å undre seg sammen med barnet kan være avgjørende for hvordan barnet søker ny kunnskap. Mestring gir motivasjon som igjen skaper utvikling.