Vi har i lag med barnehagene i Molde vært med på prosjektet til Topps med kunnskap og kompetanse.

Barnehagene har også fått innføring i Fixen modellen.

Denne modellen er bakgrunnen for hva som skjer når f.eks. et tema skal omarbeides til praksis i hverdagen vår. Det er denne modellen vi har brukt i arbeidet vårt.

Vi har i dette prosjektet hatt fokus på språk og sang/musikk.

Ett godt språk er nøkkelen for et sosialt samspill med andre, og det er avgjørende for lek og læring.

Ulike hjelpemiddel vi har brukt er språkkofferter, språkkista, språkløypa, Nelly og Hamza, sang og musikk.

 

FIXEN MODELLEN

Alle typer endringsarbeid har en beskrivelse av hva som skal gjøres, men hvordan det gjøres, er like viktig. Vi må vektlegge hva og hvordan for å oppnå effekt av endringsarbeidet.

Dean Fixsens modell gir en forståelse av implementeringen.

Fixen modell bilde

 

TANKEKART

Det vi har jobbet med i denne perioden har vi satt opp i et tankekart.

 

Til topps tankekart

 

SPRÅK

Språkkofferter:

Språkkkoffert bukkene bruse

 

Koffertene inneholder eventyr/fortelling og konkreter som kan være til hjelp for å forstå ord/begrep i fortellingen.

Vi har brukt koffertene:

- «en til en». (voksen/barn)

- I små grupper

- Frilek, der barna har brukt egen fantasi eller gjenfortalt slik som eventyret er.

 

Språkløypa:

https://sprakloyper.uis.no/barnehage/

Vi har brukt personalmøter til å lære oss språkløypa, og underveis i opplæringa har vi jobba med det i mindre barnegrupper. Vi har blitt mer bevisst på hvordan bruke språket i lag med barn, og hvordan vi bør lese bøker i lag med/for barna. Det er viktig at vi voksne er gode samtalepartnere og lytter til barna.

 

Nelly og Hamza:

Enkle bøker der vi stiller åpne og enkle spørsmål om hva som skjer på bildene, og undrer oss i lag med barna om hvert bilde. Barna blir kjent med Nelly og Hamza og lærer om farger, grunnformer og egne følelser.

Nelly og Hamza

 

 

Språkkista:

Språkkista

Inneholder konkreter og materiell til bruk i det daglige arbeidet med språkstimulering.

Vi har brukt den i språkstimulering/språklæring. Oftest brukt «en til en» (barn/voksen) eller som dagtavle til alle barna.

 

Vi har i denne perioden jobbet mye med og blitt bedre kjent med fagområdet kommunikasjon, språk og tekst.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/kommunikasjon-sprak-tekst/

 

 

SANG OG MUSIKK

Barnehagen var i barnehageåret 2018/2019 med i prosjektet «I e vi koret»

Førskolebarna og 1 klassingene i Molde kommune har vært delt inn i ulike barnehage/skole grupper, der de har møttes til felles sangøvinger rundt om på ulike barneskoler i Molde. Til slutt var det felleskor for alle førskolebarna og 1 klassingene.

Underveis hadde førskolegruppa i barnehagen øvinger i barnehagen og.

 

Vi har hatt sang/stunder i barnehagen med hele barnegruppa. Der vi har brukt rytmeinstrument, sangkort, sangleker o.l.