Eier: Molde kommune

1.
Barnehagene skal drive virksomheten sin i samsvar med Lov om barnehager og de av Kunnskapsdepartementet til en hver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, samt kommunale vedtak og plan for den enkelte barnehage.

Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som særlig har betydning for foreldrenes forhold til barnehagen.

Molde kommunes vedtekter for kommunale barnehager inneholder generelle bestemmelser om driften av barnehagen, og om opptaksmyndighet. Molde kommunestyre er det politiske utøvende organ for barnehagesaker. Ansvaret forvaltes innenfor de rammer som kommunestyret gir. 
 

2. BARNEHAGENS FORMÅL (Lov om barnehager § 1)

Barnehagen skal i nært samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.


3. BARNEHAGENS INNHOLD (Lov om barnehager § 2)

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, her under samisk språk og kultur.

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.

Med bakgrunn i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage/enhet fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.
 

4. SAMARBEIDSORGANER (Lov om barnehager §§ 4 og 5)

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg som skal sikre samarbeid med barnas hjem.

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn og skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet skal:

 • Velge representanter til samarbeidsutvalget
 • Få fremlagt saker som er viktig for foreldrenes forhold til barnehagen.
 • Gi samtykke til høyere foreldrebetaling enn vedtatt makspris. 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Samarbeidsutvalget:

 • Består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert.
 • Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.
 • Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forlegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.


Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole.

 • Fagsjef barnehage og fagsjef skole kan i fellesskap bestemme at det skal være et felles samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og grunnskole.

Foreldrerådet, de ansatte og eier velger to representanter med personlig vararepresentant til samarbeidsutvalget. Utvalget skal være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag for arbeidet for å fremme kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet og uttale seg om barnehagens årsmelding. 
 

Funksjonstid
Representantene for foreldrene og de ansatte velges for ett år om gangen, mens funksjonstiden for eier, Molde kommune, velges for den kommunale valgperiode (4 år). 
 

Avstemning
Dersom det må foretas avstemning i samarbeidsutvalget, har hver representant en stemme, vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbelstemme. 
 

Styrers rettigheter
Enhetsleder/styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Enhetsleder/styrer er sekretær for utvalget. 
 

Taushetsplikt
Barnehagens samarbeidsutvalg har taushetsplikt etter § 20 i Lov om barnehager.


5. SAMORDNET OPPTAK AV BARN TIL BARNEHAGENE

Lovfestet rett til barnehageplass for barn mellom 1 – 6 år.

Ved hovedopptaket gjelder lovfestet rett til barnehageplass (jfr. Lov om barnehager §12a). Det betyr at barn som har fylt ett år innen utgangen av august og som søker plass innenfor fristen for hovedopptak, skal ha rett til barnehageplass i Molde kommune innen utgangen av august gjeldende år.

For å utløse retten må søknad være innkommet innen fristen for hovedopptak i Molde kommune og barnet være bosatt i Molde kommune ved barnehagestart.

Kommunen kan oppfylle retten på tre måter:

 • Barnet får sitt første ønske oppfylt
 • Barnet får sitt andre ønske oppfylt
 • Barnet får tilbud om annen barnehage i Molde kommune

Søkere som takker nei til slikt tilbud vil ikke ha rett på plass det aktuelle barnehageåret.


Samordnet opptaksprosess i kommunen

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak. (Lov om barnehager § 12).

Fagsjef barnehage har ansvar for å legge til rette for å samordne opptaksprosessen i kommunen.

Ved en samordnet opptaksprosess skal liveverdig behandling av kommunale og private barnehager sikres.

Felles elektronisk søknadsskjema til samtlige private og kommunale barnehager og informasjon om samordnet opptak finnes på Molde kommunes nettside: www.molde.kommune.no

 

Hovedopptak

Det er ett hovedopptak av barn til barnehagene. Søknadsfrist for hovedopptaket er 15. februar.

Rett til barnehageplass jfr. Lov om barnehager § 12a gjelder for opptak av barn til 15. august. Forskrift om saksbehandling gjelder.

Det legges opp til et suppleringsopptak i oktober. Utover det tildeles ledige plasser til barn på venteliste.

 

5.1 Opptakskrets

Hele Molde kommune er opptakskrets for kommunal barnehager. Barn som blir tildelt plass i kommunale barnehager tildeles plassen inntil barnet når opplæringspliktig alder, eller oppsigelse foreligger.

Ved ledig kapasitet kan barn fra andre kommuner tilbys plass for ett år om gangen.

 

5.2 Opptaksmyndighet

Enhetsleder/styrer har myndighet til å foreta opptak av barn i kommunale barnehager.

 

5.3 Opptakskriterier

Barnehageplass tildeles etter følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge: 

Disse gruppene har prioritet ved opptak i alle barnehager i Molde. Lovbestemte kriterier for prioritet.

Barn med nedsatt funksjonsevne, jfr. Lov om barnehager § 13 skal prioriteres. Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege/psykolog, logoped, PPT og eller medisinske institusjoner.

Barn som omfattes av §§ 4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barnevernstjenester. Krav til dokumentasjon: Vedtak fra barneverntjenesten.

 

Kommunale kriterier for prioritering i tillegg til de lovpålagte: 

 1. Barn i familier som har store belastninger pga sykdom eller funksjonshemming hos foresatte eller søsken. Krav til dokumentasjon fra sakkyndig instans.
 2. Minoritetsspråklige barn der begge foreldre er født i et annet land (utenfor Norden. Barnet har lite eller ingen norskkunnskaper). Krav til dokumentasjon. Kartlagt og dokumentert av helsetjenesten.
 3. Enslig forsørger som er i arbeid/under utdanning/aktiv arbeidssøkende og som bor alene med barnet.
 4. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme barnehage.
 5. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde. 

Opptakskriteriene gjelder under forutsetning av at tilfredsstilende dokumentasjon fremlegges. Dokumentasjon må ikke være eldre enn 3 måneder når søknaden sendes. 


6. BARN SOM IKKE HAR LOVFESTET RETT TIL BARNEHAGEPLASS

Etter at barn med lovfestet rett til barnehageplass har fått tilbud, tildeles plasser etter prioritet og alder/kjønn.

Dersom flere barn ønsker plass i samme barnehage og det ikke er tilstrekkelig med plasser, tildeles plassen slik at det blir god alders- og kjønnssammensetning i barnehagen. Dette innebærer at det skal være god sammensetning av barn av hvert kjønn fra hvert alderstrinn i barnehagen som helhet.


7. KLAGEADGANG (Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage)

Følgende vedtak kan påklages:

 • Vedtak om avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptaket.
 • Ikke innfridd ønske om barnehage nr 1 og 2 ved hovedopptaket.
 • Avslag på søknad om barnehageplass ved supplerende opptak for søkere med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13.

Endelig klageinstans er Molde formannskap som klagenemd. 


8. OPPTAK - OPPSIGELSE - PERMISJON 

Opptak

Barnehageåret starter 15. august.

 

Oppsigelse

Tildelt barnehageplass beholdes frem til skolestart. Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre/foresatte har tatt imot plassen.

Oppsigelse av plass skal skje skriftlig til den barnehagen barnet er tildelt plass i. For perioden 15.08 – 31.03 er oppsigelsesfristen 1 måned, gjelder fra den 1. i etterfølgende måned. (Plasser som sies opp 31.03. kan ikke benyttes etter 1. mai For plasser som sies opp etter 1. april tas det betaling ut barnehageåret tom 14. august.

 

Permisjon

Enhetsleder/styrer kan innvilge permisjon for hele- eller deler av barnehageåret dersom plassen benyttes av et annet barn. Det gis ikke permisjon i perioden 01.05 – 14.08 eller for kortere tidsrom enn 6 mnd. Barnet må ha begynt i barnehagen for at det kan søkes om permisjon.


9. AREALUTNYTTING

Molde kommunes arealutnytting er fastsatt til:
5.3 m2 leke- og oppholdsareal for barn under 3 år
4,0 m2 leke- og oppholdsareal for barn over 3 år


10. FORELDREBETALING

I Lov om barnehager, forskrifter om foreldrebetaling, er det fastsatt at foreldrebetalingen for en plass i barnehage ikke skal settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kommer i tillegg.

Maksimalgrensen er fastsatt av Stortinget i budsjettvedtak. Maksimalgrensen gjelder for et ordinært heldagstilbud, dvs. ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer. Foreldre betaler for 11 måneder i året, der 3 ukers ferie og 5 planleggingsdager utgjør den måneden det ikke betales for. 
 

Søskenmoderasjon

Foreldre skal tilbys: minimum 30 % søskenmoderasjon for barn nr 2, og minimum 50 % reduksjon for barn nr 3 eller flere barn (Forskrift om foreldrebetaling i barnehager). Det er mulighet for å gå utover maksimalgrensen, jfr. § 4 i forskriften. 
 

Mislighold av foreldrebetaling

Mislighold/manglende foreldrebetaling gir grunn til oppsigelse av plass. Kommunens ordinære rutiner for innkreving følges.


11. ÅPNINGSTIDER - FERIE

Barnehagene er åpen 5 dager i uken med unntak av helge- og høytidsdager samt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdager er barnehagene åpen fram til kl 1200.

I løpet av barnehageåret er barnehagene i tillegg stengt 5 planleggingsdager. Disse dagene gjøres kjent før barnehageårets begynnelse.

Barnehagens daglige åpningstid skal være i samsvar med den godkjenning som er gitt for den enkelte barnehage, og innenfor de rammene som for øvrig gis. Oppholdstider og hvilke plasstyper som tilbys kan variere noe fra barnehage til barnehage. 

 

Normal åpningstid er fra kl 0730 – 1630.
Det tas forbehold om endring av ulike tilbud. 
 

Ferieordning

Alle barn skal ha minst 4 uker ferie i løpet av et barnehageår, 3 uker skal være sammenhengende på sommeren. Dette gjelder også barn som skal begynne på skole. Planleggingsdagene kan regnes som den fjerde uken. 

Barnas sommerferieuke er betalingsfrie. Annen ferieordning vurderes særskilt av enhetsleder/styrer, etter søknad fra foresatte. Sommerferie for barna må leveres barnehagen innen 1. mai.


12. INTERNKONTROLL

Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med internkontrollforskriften som gir bestemmelser om oppfølging av krav fastsatt i en rekke lover, blant annet arbeidsmiljøloven, brannvernloven, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. og produktkontrollvernloven. 
 

13. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT

Barnehageloven § 20 slår fast at reglene for taushetsplikt i forvaltningsloven § 13 til § 13f gjelder ansatte i barnehagen. 

Barnehageloven § 21 og 22 pålegger barnehagepersonell opplysningsplikt i forhold til sosialtjenesteloven og barneverntjenesten. Samarbeidsutvalget og personalet skal skrive under erklæring om taushetsplikt, jfr. Lov om barnehager § 20. 
 

Justering av vedtekter for kommunale barnehager i Molde ble behandlet av Molde kommunestyre 16.06.2011 i PS 64/11