En av de viktigste faktorene når det gjelder kvalitet i barnehagen er vi voksne som arbeider i barnehagen. Det hjelper ikke med store fine ord hvis ikke vi er gode voksne for barn og foreldrene. Rammeplanen stiller store krav til de ansatte og det kreves bred kompetanse hvis man skal mestre alt. Vi kan heller ikke klare å mestre alt til enhver tid, men vi jobber mot de målene som vi selv og rammeplanen har fastsatt.

En annen viktig faktor i denne sammenheng er at vi voksne må fungere hver for oss og sammen. Den enkelte voksne må kunne reflektere over sine sterke og svake sider både i samvær med barna og de andre voksne. Og med selvinnsikt og bevisstgjøring i forhold til egen kapasitet kan man utnytte sine sterke sidere og samtidig jobbe med sine svake sider. Noe som igjen gir et godt grunnlag for arbeidsglede og et godt samarbeid rundt barna.

Våre tiltak for å oppnå dette:

  • Delta i lek, men også holde avstand slik at barna kan leke for seg selv og sammen(være oppmerksomt tilstede for å observere)
  • Være tilgjengelig for barna
  • Legge til rette for variert lek; bevegelseslek, liksomlek/rollelek, regellek og konstruksjonslek
  • Prate med barna, og hjelpe med å sette ord på leken/leker
  • Veileder barna til å dele på lekene, vente på turen sin og inkludere andre i leken
  • Veileder barna til å ta kontakt på en positiv måte; kommentere om barna gjr/sier noe pent
  • Veilede og hjelpe barna med å løse konflikter
  • Legge til rette lek i smågrupper slik at barna får bedre ro og til å utdype bekjentskapet seg i mellom
  • Fordele oss til det beste for barna ute og inne
  • Være forbilder for barna