De voksne som jobber i barnehagen er en av de viktigste kvalitetsfaktorene. Rammeplanen stiller store krav til ansatte for å nå målene i planen. Alle ansatte i moldebarnehagene har gjennomført et treårig prosjekt  kalt «Vennskap på ramme alvor».

I prosjektet har vi arbeidet med voksenrollen i forhold til barns lek, og hvordan vi kan legge til rette for at barna får positive opplevelser sammen med andre barn, uavhengig av alder, avdeling, kjønn og kulturell tilhørighet. Her er det viktig at voksne ser barna, observerer, støtter og tilrettelegger for barn som opplever utfordringer med lek og vennskap.

Her og nå

Vi legger stor vekt på et godt samarbeidsmiljø, der voksne og barn skaper dager med god samhandling. Hvert eneste møte mellom menneskene i organisasjonen skal være preget av respektfull behandling. Dette innebærer omsorg, inkludering, humor og glede, ros, konstruktiv kritikk og vennlige dulter.

Vi skal samarbeide og hjelpe hverandre i det daglige, og føle ansvar for hverandre som kolleger og medmennesker. Dette gir fellesskapsfølelse, og alle får medansvar for å skape et levende, robust og utviklende miljø. For å oppnå dette er det svært viktig at personalet har kunnskap om voksenrollen, og er bevisst sin rolle som forbilde og kulturskaper. Barn lærer av det personalet gjør, ikke det personalet sier de skal gjøre. Opplever barn gode møter mellom de voksne, vil de også utvikle forståelsen av det selv.

Deltakende voksne

Personalet må også se viktigheten av en lekende innstilling og et lekende samspill, som tar barns medvirkning på alvor og som samarbeider godt med alle barn.

Kompetente voksne i barnehagen

I vår barnehage skal ansatte få mulighet til å oppdatere seg, være med i endringsprosesser og refleksjonsarbeid. I den forbindelse er kompetanseutvikling et viktig begrep.

I likhet med andre organisasjoner har også barnehagen behov for fornyet kompetanse og kunnskap. For å oppnå dette må hver enkelt ansatt fornye seg jevnlig gjennom lesing, kursing og samtaler, samtidig som at enheten rekrutterer ansatte med ulik faglig bakgrunn for å skape et bredt spekter av kompetanse.

I tråd med dette, er vi opptatt av å ha ei personalgruppe som stadig er i utvikling. Vi må ha en spørrende, undrende og reflekterende holdning til det som skjer i ulike situasjoner og hendelser som oppstår i løpet av barnehagehverdagen.