Målet er å bevisstgjøre og styrke utvikling av personalets relasjonskompetanse. Det vil bl.a. si at vi arbeider med å styrke vår kompetanse i møte med barn, foreldre og hverandre. Vi startet fokuset på voksenrollen ved å arbeide med kommunikasjon og forståelse. Det handler bl.a. om at vi skal forsøke å forstå den andres opplevelse og hva som skjer i møte og i samspillet mellom oss. Dette innebærer bevissthet om våre verdier og holdninger, samt bevissthet omkring hvilken betydning personlig væremåte og egne erfaringer har for måten vi går inn i en samhandling på. 

Ansvaret for å utvikle og forsterke gode relasjoner mellom personale og barn, ligger alltid hos oss voksne. Vi skal vise omsorg og varme, være sensitive overfor barnets signaler, anerkjenne og støtte barnets mestring, læring og utforskning. Vi skal være nysgjerrig på barnet og søke å forstå det. I hverdagen vår er humor på barns premisser viktig. Humor forsterker bl.a. fellesskapsfølelsen og trivselen, samtidig som den gir glede og frigjør energi.

Gode relasjoner mellom oss voksne og det enkelte barn, samt mellom barn, er også en forutsetning for et godt og stimulerende lekemiljø.

 

Trygghetssirkelen (COS)

I Høbb vil arbeid med trygghetssirkelen være et av våre satsingsområder.  Hovedfokuset er tilknytning til barnet, og det å se når barnet trenger omsorg og når det trenger selvstendighet.   

 Dette illustreres gjennom «Trygghetssirkelen" 

Sirkelen viser oss at barnet i hovedsak har to omsorgsbehov:

  • Det trenger en omsorgsperson som er en trygg base, som barnet kan våge å bevege seg bort fra uten å bli forlatt.

  • Det trenger også en omsorgsperson som er en sikker havn, som alltid er der for å ta imot når barnet har behov for nærhet/trøst fra den voksne.

Når barnet starter i barnehagen er foreldrene den trygge basen. Det er viktig at en setter av god tid i oppstarten. Barnet må få bevege seg «ut i verden» for å utforske, og være trygg på at foreldre er tilstede. At de er den trygge basen/ sikre havnen, og kan ta i mot når barnet vil ha hjelp, trenger trøst, eller sagt på en annen måte; trenger» lading».  Etter hvert som barnet blir kjent med, får utforske og blir trygg i forhold til sin kontaktperson, vil også denne fungere som en trygg base for barnet.